Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser for WH

 

Anvendelse
Nedenstående betingelser er gældende for alle leverancer fra WH PRODUKTER A/S (“WH”) til købere i Danmark. For rådgivning, projektering, montage, projektledelse og vedligeholdelse gælder separate betingelser, og sådanne ydelser er kun med i WH´s leverance, i det omfang sådanne ydelser er specificeret i WH´s tilbud eller ordrebekræftelse. Købers eventuelle almindelige købsbetingelser finder ikke anvendelse.

Priser
Alle priser i WH´s prislister er vejledende bruttopriser inkl. 25% moms. Indføres der efter købsaftalens indgåelse ændringer i momssatser, eller indføres der andre gebyrer eller afgifter til det offentlige eller ændringer heri, belastes disse køber. Køber fastsætter selv udsalgsprisen. I øvrigt henvises til WH´s til enhver tid gældende samhandelsbetingelser, der fastsætter pris- og rabatvilkår samt øvrige prisrelaterede vilkår samt kredittider. Alle priser, der i øvrigt oplyses af WH, enten mundtligt eller skriftligt, skal altid forstås ekskl. moms.

Ekspeditionsgebyr
WH forbeholder sig ret til at beregne et ekspeditionsgebyr på kr. 50 for fakturabeløb under kr. 500,- ekskl. moms, samt ved forsendelser til private.

Udførelse
Alle produkter leveres i udførelse som beskrevet i WH´s seneste informationsmateriale med ret til ændring i produktspecifikationerne. Målfremstillede produkter fremstilles efter de mål, som fremgår af ordrebekræftelsen. Det påhviler køber øjeblikkeligt efter modtagelsen af ordrebekræftelsen, at reklamere over eventuelle uoverensstemmelser i forhold til bestillingen. Måleværktøjer i produktionen kalibreres, og der fremstilles inden for sædvanlige tolerancer. Information om produktionstolerancer findes i tekniske informationer om de enkelte produkter. WH kan ikke påtage sig noget ansvar for lysægthed og forskel i farve og finish. Krympning i tekstiler op til 3% kan forekomme (bomuld har størst krympning).

Rettefrist
Ordrer på målfremstillede produkter kan ændres indtil kl. 12.00 dagen efter ordreafgivelse, hvorefter mål og oplysninger er bindende. Aftales levering hurtigere end WH´s sædvanlige leveringstider, har køber ikke rettefrist, medmindre dette er aftalt skriftligt.

Levering
WH leverer produkterne på aftalte adresse med en af WH valgt fragtmand. WH påtager sig ansvaret frem til købers adresse. Hvis køber ønsker levering med en af køber valgt fragtmand, bærer køber fragtomkostninger og ansvaret for enhver hændelig, uagtsom eller forsætlig skade, som måtte være påført produktet, efter at WH har overgivet produkterne til købers fragtmand. Ønskes leverancen leveret uden kvittering, er dette på eget ansvar og modtager hæfter selv for skader, bortkomst m.v.

WH er berettiget til at foretage delleverancer. Rigtig levering må straks kontrolleres ved modtagelsen, og evt. mangler meddeles WH omgående.

Foreligger der væsentlig forsinkelse med leverancen, kan køber kun ophæve købet, såfremt WH ikke senest 4 uger efter modtagelsen af et skriftligt påkrav om levering, fremsat efter leveringstiden, har foretaget levering. Købers ophævelse af købet kan alene ske for den del af leverancen, som endnu ikke er leveret ved påkravsfristens udløb.
WH er alene ansvarlig for tab og skader som følge af forsinkelse, såfremt skaden eller tabet skyldes WH´s forsætlige eller groft uagtsomme forhold. Driftstab, avancetab, pålæggelse af konventionalbøder, udebleven forrentning af tilbageholdte midler, indirekte tab eller følgeskader erstattes ikke. Andre erstatningskrav for forsinkelse kan aldrig overstige fakturaprisen for de forsinkede komponenter.

Transportskader
Ved modtagelse af produkterne undersøges det, om emballagen har lidt overlast, og om indholdet er intakt. Hvis der er beskadigelser på produkterne, eller hvis det modtagne antal kolli ikke stemmer med forsendelsespapirerne, skal køber reklamere til den fragtmand, der afleverer produkterne, samt tillige til WH. Hvis der mod forventning er synlige skader på emballagen ved levering, kan køber fortsat modtage produkterne ved, at kvittere for modtagelsen med forbehold for den skadede pakke. Anmeldelse af skjult skade skal foretages senest 7 hverdage fra modtagelse af varerne. Anmeldelsen skal ske direkte til WH med billeddokumentation.

NB! WH har ikke mulighed for at kræve erstatning for transportskader, hvis køber returnerer produkterne til WH.

Reklamationer og ansvar
Det påhviler køber grundigt at undersøge produkterne omgående ved modtagelsen og under alle omstændigheder, før der disponeres derover; eventuelle reklamationer skal ske skriftligt uden ophold. Foranstaltninger, som foretages af WH for at begrænse tab eller skader, skal aldrig anses som en anerkendelse af, at der foreligger mangler. Realitetsbehandling af reklamationer skal ikke anses som et afkald på at gøre den indsigelse gældende, at reklamation er fremsat for sent eller er ubegrundet.
WH er ikke ansvarlig for skader eller tab, der skyldes slid og ælde, fejlbetjening, mangelfuld eller dårlig montage, behandling, idriftsættelse eller vedligeholdelse eller overbelastning af komponenter eller genstande, som produkterne virker sammen med eller forbindes med (f.eks. vinduer og døre). Ej heller for skader eller tab, der skyldes andre produkters manglende kompatibilitet med WH´s produkter eller komponenter heri. WH er alene ansvarlig for tab og skader som følge af mangler, såfremt skaden eller tabet skyldes WH´s forsætlige eller groft uagtsomme forhold. Driftstab, avancetab, pålæggelse af konventionalbøder, udebleven forrentning af tilbageholdte midler, indirekte tab eller følgeskader erstattes ikke. Andre erstatningskrav for mangler kan aldrig overstige fakturaprisen for de mangelfulde komponenter.

Ansvarsbegrænsning og produktansvar
I det omfang erstatningskrav ikke er behandlet særskilt i disse salgs- og leveringsbetingelser gælder, at sådanne er udelukket, medmindre WH har forårsaget skade eller tab ved forsætligt eller groft uagtsomt forhold. WH hæfter under ingen omstændig­heder for driftstab, avancetab, pålæggelse af konventionalbøder, udebleven forrentning af tilbageholdte midler, indirekte tab eller følgeskader.

WH påtager sig produktansvar efter lovgivningens regler herom, for personskade og for skade på ting, der efter deres art sædvanligvis er bestemt til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsageligt er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. WH er ikke ansvarlig for skade på andre ting, medmindre skaden skyldes forsætligt eller groft uagtsomt forhold.

Annullering
Produkter, der er fremstillet rigtigt efter købers mål og angivelser, kan ikke tages retur eller ombyttes. Annullering af en ordre kan kun ske, hvis den ikke er gået i produktion, og kun hvis WH skriftligt accepterer annullering.

Marketing                                                                                                                                                                                                                                                    

WH har ejendomsretten til alt materiale tilsendt i forbindelse med marketing, herunder billeder samt logo.

Ved brug af billedmateriale til annoncer, hjemmeside o.lign. skal der anvendes Faber logo på selve billederne i forholdet 1:10 som minimum. Der skal være overensstemmelse mellem billede og tekst/pris, dvs. der må ikke være tvivl om, hvor meget af det afbillede der er omfattet af den angivne pris.

Ved misbrug af ovenstående forbeholder WH sig ret til at opkræve 5.000 kr. som kompensation


Betaling
Betaling skal ske i henhold til aftale. Ved overskridelse af betalingsterminen beregnes rente fra forfaldsdagen med 2 pct. pr. påbegyndt måned. Renten tilskrives månedsvis. For påmindelse om for sen betaling pålignes et rykkergebyr på kr. 100,-. Hvis køber ikke kan modtage leverancen på aftalte leveringstidspunkt, forfalder betalingen, som om levering havde fundet sted. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen for evt. garantiforpligtelser eller som følge af forsinkelser i leveringen.

Force majeure
Forsinkelse med leveringen foreligger ikke, såfremt og så længe manglende rettidig levering skyldes uforudsete forsinkede eller udeblevne leverancer fra WH´s leverandører eller underleverandører eller uforudsete hindringer for WH eller dennes leverandører eller underleverandører såsom force majeure. Herunder brand, ind- og/eller udførselsrestriktioner, regeringsforanstaltninger, mobilisering, krig, strejke, lockout, oprør, naturkatastrofer eller tilsvarende omstændigheder, som WH eller dennes leverandører eller underleverandører er uden indflydelse på.

Forbehold
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og prisændringer uden forudgående varsel.
Køber skal være opmærksom på evt. senere ændringer i salgs- og leveringsbetingelser. WH vil skriftligt meddele kunderne evt. ændringer.

Værneting
For enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med leverancen eller betalingen, er rette værneting Sø- og Handelsretten i København.